قدردانی از صمیم قلب

و همانطور که داشتم برای خودم و دکتر باب صحبت میکردم، ازسر حق شناسی اعلام کردم که مگر انجمن برای همسرانمان، آنی ولوئیس نیست، همه ما بیصبرانه منتظریم انجمن کارش را شروع کند.


زندگی به شیوه انجمن آیا قادرم آنطور که شایسته است مراتب قدردانی خودم را ازهمسرم، والدینم ودوستانم ابراز کنم که بدون حمایت های آنان شایدهرگز نمی توانستم نجات یابم و انجمن را پیدا کنم؟ بر روی این موضوع کار می کنم و سعی می کنم تا نقشه ای را که قدرت برترم نشان می دهد، ببینم، این نقشه زندگی هایمان را به هم پیوند می دهد.