17 فروردین                           رشد صداقت

«از نظرعملی، تغییرات به این دلیل به وقوع میپیوندد که آنچه برای مرحلهای از بهبودی مناسب است ممکن است

برای مرحلهای دیگر مناسب نباشد.

کتاب پایه

v

وقتی برای اولین بار به معتادان گمنام میآییم، بسیاری از ما شغل قانونی نداریم. همه ما در همان لحظهای که به NA میرسیم، ناگهان تصمیم نمیگیریم که میخواهیم به شهروند نمونه، صادق و مفیدی تبدیل شویم. اما به زودی در دوران بهبودی متوجه میشویم در انجام کارهایی که زمانی بدون اندیشه مجدد در دوران مصرف انجام میدادیم، احساس خیلی راحتی نداریم. 

با پیشرفت در دوران بهبودی رفته رفته درباره موضوعاتی که احتمالاً در دوران مصرف ما را آزار نمیداد، صداقت پیدا میکنیم. کم کم بقیه پولی را که صندوقدار به اشتباه به ما پس داده بود به او برمیگردانیم، یا وقتی با اتومبیل پارکشده تصادف میکنیم، تقصیر خود را میپذیریم. درمییابیم اگر به تدریج بتوانیم درباره این مسائل کوچک صداقت داشته باشیم، مهار کردن آزمایشهای بزرگتر صداقت، خیلی آسانتر خواهد شد.  

بسیاری از ما با ظرفیت بسیار محدودی برای دستیابی به صداقت به اینجا میآییم. اما وقتی قدمهای دوازدهگانه را انجام میدهیم، متوجه تغییر تدریجی زندگی خود میشویم. دیگر از دسترنج دیگران سوء استفاده نمیکنیم. میتوانیم نسبت به صداقت نویافته خود احساس خوبی داشته باشیم.

v

فقط برای امروز:  میزان صداقت را در زندگی خود بررسی میکنم تا بفهمم آیا با آن راحت هستم یا خیر.