راه حل ها....
6 آوریل.     17 فرروردین
افرادی مثل من که مشکلاتشان  آنها را به نا امیدی کشانده است برای یافتن توصیه و راه حل ها به نارانان می آیند.به محض اینکه در اولین جلسه خود شرکت کردم حس کردم در خانه خودم هستم‌.در بین کسانی بودم که مرا درک می کردند.تازه وارد خوشبختی بودم.از کسانی که قبل از من آمده بودند وتجربه٬نیرو و امیدشان را مشارکت می کردند قدر دانی کردم.این مرا تشویق کرد که باز هم در جلسات شرکت کنم به عنوان تازه وارد فهمیدم که به وسیله گوش دادن و در یافت کردن و مشارکت می توانم بهبود یابم به مرور توانستم کنترل زندگی ام را دو باره به دست بیاورم.
هم چنین گروهم به من نشان داد که کاری برای خودم انجام دهم نه برای معتادنارانان جایی نیست که بدبختی هایم را مرور کنم بلکه راهی است که من خود را از این مشکلات رها کنم.وقتی تمرکزم را از معتادی که مورد علاقه ام بود بر داشته و بر روی خودم گذاشتم شروع به تغییر روش کردم به این طریق است که می توانم بهبود یافته و التیام پیدا کنم.

تفکری برای امروز:
یاد می گیرم از طریق گوش دادن ٬خواندن نشریات نارانان و کار کردن دوازده قدم به کمک راهنمایم دید بهتری نسبت به خودم به دست بیاورم .هر چه بیشتر می خوانم و مطالعه می کنم دانش بیشتری کسب می کنم.دانش قدرتی است که توانایی مرا برای کار کرد قدم ها افزایش می دهد.می توانم با در میان گذاشتن تجربه نیرو و امیدم در جلسات به خودم و دیگران کمک کنم.هم چنین ارایه مشارکت های نوشته شده ام در رساندن افکارم به همه خوانندگان نارانان کمک می کند.