17 فروردین: باز هم به جلسات برگردید.

قطع مصرف نیکوتین یک معجزه بود. متأسفانه بعد از سه سال قطع مصرف جلسه ای که در آن شرکت می کردم تعطیل شد. پس از آن به مدت دو سال بدون شرکت در جلسات در قطع مصرف باقی ماندم. روزی درگیر وسوسه شده و تصمیم گرفتم فقط یک نخ مصرف کنم. اما آن روز یک پاکت سیگار را کشیدم.
جلسه ای پیدا کردم و دوباره شروع به شرکت در جلسات نمودم. برای تمایل به قطع مصرف دعا کردم و یک بار دیگر موفق به قطع مصرف شدم.
به گروه خانگی ام احساس تعلق می کنم و خدمت در آن فرصتی است برای رهایی از مصرف نیکوتین. بسیار خشنودم که سهمی در برنامه دارم. رهایی از نیکوتین موهبتی الهی است که حاضر نیستم هرگز آن را از دست بدهم. از این موهبت همچون گنجی مراقبت می کنم و آن را با دیگران به مشارکت می گذارم.
دعا کردن برای تمایل به قطع مصرف نیکوتین تواضعی بود که برای شروع تغییرات در زندگی بدان نیاز داشتم.

برای امروز، از خداوند خواهان تمایل و شهامت تغییر در تمام امور زندگی هستم.