بپذیریم که انسانیم و جایزالخطا

سرانجام دیدیم که در دفترچه یادداشتهای روزانه باید درباره خودمان بنویسیم، نه دیگران. پس صادقانه اشتباهاتمان را پذیرفتیم وخواستیم تا این مسائل را حل کنیم.(از دیدگاه بیل)


چرا الکلی ها مسئولیت پذیر نیستند؟ من به خاطر مشکلاتی که دیگران برایم به وجود می آوردند مشروب می خوردم. وقتی به انجمن آمدم به من گفتند ببین کجا اشتباه کرده ای. من با این همه مشکلات مختلف چه کار باید می کردم؟ وقتی  به راحتی پذیرفتم که من هم دراین مشکلات نقش داشته ام، توانستم آنها را روی کاغذ بنویسم وعلتش را ببینم . بله دلیلش این بود که انسان جایزالخطاست . نباید ازخودم انتظار داشته باشم که کامل باشم ! قبلاً پشت سر هم اشتباه می کردم. وقتی درباره آنها با خودم صادق بودم و به خودم اجازه دادم تا آنها و خودم را بپذیرم، دیگر بهبودی در چند قدمیم قرار داشت.