فقط برای شما              14 فروردین

«اعتقاد به بیداری روحانی در شخصیتهای مختلفی که در انجمن هستند، به شکلهای مختلفی بروز پیدا میکند.»

کتاب پایه

v

اگرچه همه ما قدمهای یکسانی را طی میکنیم، هر یک از ما بیداری روحانی حاصل از آنها را به روش خود تجربه میکنیم. شکلی که بیداری روحانی در زندگی ما به خود میگیرد، بسته به اینکه چه کسی هستیم متفاوت خواهد بود.

برای برخی از ما بیداری روحانی وعده داده شده در قدم دوازدهم، به احیای علاقه ما به مذهب یا عرفان منتج میشود. برخی دیگر از افراد شناختی از زندگی اطرافیان خود پیدا میکنند و شاید برای اولین بار همدردی را تجربه کنند. برخی دیگر نیز متوجه میشوند که قدمها آنها را نسبت به اصول رفتاری یا اخلاقی خود هشیار کرده است. اکثر ما بیداری روحانی خود را به صورت ترکیبی از این حالتها تجربه میکنیم و مانند فردی که بیدار شده است، هر یک از این ترکیبها نیز منحصر به فرد است. 

اگر انواع مختلف بیداریهای روحانی بسیار زیاد است، از کجا بفهمیم یکی از این انواع را به درستی تجربه کردهایم؟ قدم دوازدهم دو علامت را به ما ارائه میدهد: اصولی را یافتهایم که میتوانند به خوبی ما را هدایت کنند، نوعی از اصول که مایل به اجرای آن در همه امور هستیم. به تدریج نسبت به مشارکت کردن رایگان تجربیات خود با سایر معتادان توجه کافی مبذول میداریم. فرقی نمیکند جزییات بیداری ما چگونه است، در هر حال، به همه ما راهنمایی و عشق مورد نیاز برای زندگی رضایتبخش و روحانی بخشیده شده است. 

v

فقط برای امروز:  بیداری روحانی من، صرف نظر از شکل ویژهاش، به من کمک کرده است تا جایگاه خود در دنیا را با عشق و زندگی پر کنم. بدین خاطر سپاسگزارم.