چهاردهم فروردین:   به جای لعنت کردن تاریکی شمع روشن کن.

   وقتی شیطان نیکوتین می گوید: زندگی ارزش نداره، به مصرف ادمه بده! حق انتخاب دارم که آنرا باور کنم یا نه. قدر مسلم زندگی فراز و نشیب دارد و ممکن است بعضی وقت ها دشوار باشد. اما آیا با مصرف مشکلی حل می شود؟ برای من بهترین راه رهایی از این احساس رو به رو شدن و پذیرش آن است. وقتی در زندگی با رنج و مشقت رو به رو می شوم می توانم از خود بپرسم: آیا در حال زندگی کردنم یا جان کندن؟ آیا اینگونه زندگی کردن ارزشش را دارد؟ چگونه می توانم از این وضع خارج شوم؟ و همیشه راهی برای خروج وجود دارد!

برای امروز بی توجه به اینکه زندگیم چگونه است خود را دوست دارم. هیچ چیز ابدی نیست.