ساختن شخصیت

وقتی بیش از حد به دیگران توجه و محبت کنی و از آنها حمایـت کنی فقط باعث میشوی که نفرت رشد کند. ...(دوازده گام و دوازده سنت)

وقتی در مرحله چهارم مجبـور شـدم نیـازم را بیـان کـنم، فکـر نمیکردم که بگویند این ضعف شخـصیتم محـسوب مـیشـود. دلـم میخواست که این را ویژگی شخصیتم بدانم.(میـل بـه راضـی کـردن مردم) همیشه به من اشاره میکردند که این "نیاز" خیلی برایم گران تمام خواهد شد. هنوز هم از تأیید دیگران لذت مـی بـرم، امـا دیگـر نمی خواهم مثل سابق هزینه به آن گزافی را بپردازم. دیگـر بـه خـاطر خشنودی دیگران خودم را عذاب نمی دهم. اگر مرا تأیید کنید خیلـی خوشحال میشوم، در غیر این صورت باز هم میتوانم به زندگی ام ادامه دهم. من مسئولم آنچه را که میدانم حقیقت است به زبان بیـاورم، نـه آنچه را که فکر میکنم دیگران میخواهند بشنوند.همچنین، غرور کاذبم هم همیشه باعث شده نگران شهرتم باشـم.از زمانیکه برنامه های انجمن را به کار می برم، هدفم این است که خودم باشم.