13 فروردین: در برابر نیکوتین عاجزم، اما در برابر انتخابهای مسئولانه خیر.

به این درک رسیده ام که زندگی مانند جدولی است که باید با صبر و حوصله تکه های آن را کنار هم گذاشت. بی حوصلگی منجر به شکست در تکمیل نمودن جدول زندگی می گردد.
قبل از آشنایی با انجمن بی حوصلگی در چیدن. تکه های این جدول سبب نا بسامانی های بسیار در زندگی ام شده بود. در پشت دیواری از دود تصمیم می گرفتم و تصور می کردم نیکوتین در تصمیم گیری های صحیح کمک می کند.
اکنون که بدون مصرف نیکوتین تکه های جدول را کنار هم می گذارم حتی در شرایط ناهنجار همه چیز به خوبی پیش می رود. به همین دلیل هرگز از شرایط سخت و ناخوشایند زندگی فرار نکرده، با آن روبه رو می شوم و تکه مورد نیاز را سر جایش قرار داده و در این راه هر لحظه نیروی برتر را با خود همراه می کنم. امروز بابت قدم ها و سنت های دوازده گانه نیکوتینی های گمنام که فرصتی دادند تا هر روز روح خود را جلا داده و اجازه دهم اراده خداوند در زندگی ام جاری باشد سپاسگزارم.

برای امروز، می توانم به کمک خداوند انتخابهای درست داشته باشم.