نگاه کردن به درون

باید با شجاعت تمام درون خود را بررسی کنیم.(دوازده گام و دوازده سنت)


گام چهارم تلاشی شدید و بی وقفه برای کشف استعدادهایی است که داشته ایم و داریم . می خواهم بدانم که دقیقا چطور، کجا و کی خواسته های طبیعی ام مرا به دام انداختند . آرزو دارم صادقانه به ناخوشی هایی نگاه کنم که این مسئله را برای خودم و دیگران به وجود آورده است . وقتی فهمیدم که چه مشکلات عاطفی ای داشته ام، توانستم برای اصلاح آنها کاری بکنم . بدون خواستن و تلاش مداوم برای این هدف، نمی توانستم هشیار شوم. برای اینکه با این احساسات چندگانه کنار بیایم باید احساس می کردم که فردی قوی هستم و می توانم به دیگران کمک کنم . چنین آگاهی ای یک شبه حاصل نمی شود و خود آگاهی هیچ کسی مداوم نیست. همه ظرفیت رشد و خودآگاهی را دارند، برای این کار باید با حقیقت صادقانه رو به رو شوند . وقتی به جای فرار کردن از مسئله با آن مستقیماً رو به رو شوم، همیشه تلاش می کنم تا حلش کنم و به این ترتیب این مشکلات کمتر و کمتر می شوند.