وجدان گروهی

"... گاهی بهتر دشمنِ بهترین است." (الکلی های گمنام)


فکر می کنم سه میراث انجمن در همه جا کاربرد دارد : بهبودی ، اتحاد و خدمت . می خواهم همانطور که "مسیر سرنوشتی شاد را به آرامی می پیمایم " آنها را در ذهنم و زندگی ام با آب طلا بنویسم (الکلی های گمنام). اغلب بیل دبلیو این کلمات را بر زبان می آورد و به درستی که نتیجه هشیاری جمعی است . اینها برای بیل دبلیو عصاره سنت دوم است : "رهبران ما بندگانی معتمدند؛ آنها هرگز حکومت نمی کنند."همانطور که بیل دبلیو همیشه یادآوری می کرد، فکر می کنم در بحث های گروهی مان هرگز نباید به دنبال بهتر باشیم، بلکه همیشه باید برای بهترین تلاش کنیم . این تلاش های مشترک نیز یکی دیگر از نمودهای خداوند مهربان است، آنطور که ما او را می شناسیم، او خود را به وسیله هشیاری جمعی نشان می دهد. چنین تجربیاتی به ما کمک می کند تا در مسیر درست بهبودی باقی بمانیم . من آموختم که پیشگامی را با فروتنی و مسئولیت پذیری را با سپاسگزاری همراه کنم تا طعم لذت زندگی بیست و چهار ساعته با برنامه انجمن را بچشم.