برابری

اعضای انجمن همه کسانی هستند که از اعتیاد به الکل رنج می برند. با اینکه ما هر کسی را که بخواهد بهبود یابد رد نمی کنیم .همچنین عضویت در انجمن هرگز نباید به پول یا گروهی خاص وابسته باشد. هر دو یا سه الکلی که برای هشیار شدن دور هم جمع می شوند یکی از گروه های انجمن هستند، و مقرر شده است که به عنوان یک گروه، هیچ وابستگی دیگری نداشته باشند.(الکلی های گمنام)

پیش از پیوستن به انجمن احساس می کردم که نمی توانم قاطی آدمهای دور و برم شوم . معمولاً "آنها" بیشتر یا کمتر از من پول داشتند و دیدگاههای من با "آنها" مطابق نبود. میزان تعصبی که درجامعه تجربه کرده بودم فقط به من ثابت کرد که چقدر برخی از آدم های پرهیزگار حقه باز هستند. بعد از پیوستن به انجمن، مسیر زندگی ای را که برایم گسترده شده بود ، یافتم. در انجمن هیچ یک از اعضا بهتر از هیچ عضو دیگری نیست؛ ما صرفا تعدادی الکلی هستیم که داریم سعی می کنیم از شرّ اعتیاد به الکل خلاص شویم.