8 اردیبهشت                            چه کسی واقعاً بهتر میشود؟

«از قدمها میتوانیم برای بهبود بخشیدن به نگرش خود نیز استفاده کنیم. بهترین فکر ما برای ما دردسر ایجاد کرد. نیاز به تغییر را تشخیص میدهیم.»

کتاب پایه

v

در اوایل بهبودی، اکثر ما حداقل یک نفر را نمیتوانستیم تحمل کنیم. فکر میکردیم این فرد، گستاخترین و نفرتانگیزترین فرد در برنامه ماست. میدانستیم میتوانیم کاری در این رابطه انجام دهیم و از چند اصل بهبودی برای غلبه بر احساسات خود نسبت به این فرد استفاده کنیم—اما چه؟ از راهنمای خود درخواست راهنمایی کردیم. احتمالاً با لبخندی حاکی از رضایت خاطر به ما اطمینان داده شد اگر به شرکت در جلسات ادامه دهیم، متوجه بهتر شدن این فرد خواهیم شد. معتقد بودیم قدمهای NA در زندگی هر فردی تأثیرگذار است. اگر این قدمها برای ما مؤثر است، برای این فرد آزاردهنده نیز مؤثر است.   

زمان سپری شد و زمانی متوجه شدیم این فرد دیگر مانند گذشته گستاخ یا نفرتانگیز به نظر نمیرسد. در واقع، او کاملاً قابل تحمل و شاید حتی دوستداشتنی شده بود. وقتی فهمیدیم چه کسی واقعاً بهتر شده است، به طور خوشایندی شگفتزده شدیم. به این خاطر که به شرکت در جلسات و کارکرد قدمها ادامه داده بودیم، احساس ما نسبت به این فرد تغییر کرده بود. فردی که ما را آزار داده بود، به فردی "قابل تحمل" تبدیل شده بود، چون مقداری تحمل در ما به وجود آمده بود؛ او "دوستداشتنی" شده بود، چون در ما توانایی دوست داشتن به وجود آمده بود.

پس چه کسی واقعاًً بهتر میشود؟ قطعاً ما! وقتی برنامه را انجام میدهیم، از طریق به دست آوردن دیدگاه جدیدی نسبت به خود، دیدگاه کاملاً جدیدی نسبت به اطرافیان خود به دست میآوریم.

v

فقط برای امروز:  وقتی بهتر میشوم، دیگران هم بهتر میشوند. امروز، صبر را تمرین میکنم و سعی میکنم افرادی را که با آنها روبرو میشوم دوست داشته باشم.