آزادی های انجمن

باور داریم که میدانیم چه آزادی هایی داریم؛ اینکه هیچ کدام از نسلهای بعدی اعضای انجمن احساس نیاز نمی کنند که آنها را محدود کنند. (زبان دل)

من آزادی را طلب کردم . اول، آزادی برای نوشیدن الکل؛ بعد،آزادی ازشر الکل . برنامه انجمن برای بهبودی بر پایه انتخاب آزاد است .هیچ حکم، قانون یا دستوری در کار نیست . برنامه معنوی انجمن، همانطور که در برنامه دوازده گام آمده است و به وسیله آن به آزادی های بیشتری هم دست یافتم، صرفا پیشنهادی است . من میتوانم ادامه اش دهم یا رهایش کنم. داشتن راهنما پیشنهاد است، نه اجبار و من با اراده خودم می آیم و می روم. این آزادیها و آزادیهای دیگر باعث می شود شأنی را که به واسطه الکل از دست داده بودم دوباره به دست بیاورم و برای هشیاری پایدار به آن نیاز دارم.