معجزات قدم سه....
27مارس   7فروردین
کلمات کلیدی قدم سه برای من "تصمیم ،اراده و مراقبت"هستند.هر زمان که این قدم را می خوانم در باره سهم خودم در بهتر کردن زندگی ام فکر می کنم.
سهم من این است که تصمیم بگیرم میل به کنترل کردن را رها کنم و زندگی ام را در دست های هدایت کننده بگذارم.خیلی آسان به نظر می رسد !در یافته ام که دعا ومراقبه برای سپردن اراده ام ضروری است .هوشیارانه تصمیم می گیرم این قدم را روزانه کار کنم تا از آنچه که می توانم تغییر دهم  و آنچه مسوولیت من است آگاه شوم.
چطور می فهمم که نتیجه سپردن به او برای من معجزه آسا خواهد بود؟
از تجربه!وقتی اراده ام را به یک نیروی برتر سپردم و به هدایت او توجه کردم معجزات را تجربه کردم!تا زمانی که ابزارهای برنامه را بکار ببرم ،در جلسات شرکت کنم،نشریات نارانان را بخوانم،با راهنما کار کنم،دعا و مراقبه کنم،مدام معجزه ها را تجربه می کنم.
ملاک این مراقبت شامل:
روابط.مثبت جدید با دوستان و بستگان ،بخشش،پذیرش و عشق بدون قید و شرط است.اکنون جسم سالمتری دارم و از استرس کمتر بیمار می شوم .روحیه سر زنده تر و دیدگاه مثبتی در مورد زندگی ام دارم که به سر نوشت تیره و تار ترجیح دارد.

تفکری برای امروز:
من مراقبت یک نیروی برتر را باور دارم .اعتماد دارم که این نیرو بطور قطع در زندگی ام موثر است.وقتی اراده شخصی ام را رها کنم معجزات کوچک و بزرگ چیز هایی است که در پیش رو دارم.