7 فروردین: فرایند رسیدن به هدف لذتبخش تر از دست یابی به آن است.

خداوند همیشه با من است. وقتی خشمگین یا ناامید می شوم، به یاد می آورم که نمی توانم وضعیت را تغییر دهم، اما می توانم آن را به خدا واگذار کنم. من نمی توانم هیچ چیز را تغییر دهم، اما می توانم آزاد باشم و از معجزات زندگی لذت ببرم.
مایلم تسلیم اراده خداوند باشم تا همه چیز با اراده او به نتیجه برسد، زیرا می دانم رسیدن به آرامش در پرتو حمایت عاشقانه اوست.
من در برابر نیکوتین عاجزم و از خداوند درخواست راهنمایی، آرامش و سلامت عقل می کنم.

برای امروز، برای دریافت کمک و عشق خداوند، مشت های گره کرده ام را می گشایم.