یادگیری هیچگاه به پایان نمی رسد

وقتی خدا را درک کردید، خود را به او تسلیم کنید. در مقابل خداوند و دوستانتان در انجمن، اشتباهاتتان را بپذیر د. تمام مشکلات گذشته را دور بریزید. آنچه یافته اید را آزادانه بدهید و به ما بپیوندید. ما در جلسات انجمن با شما خواهیم بود، و مطمئنًا وقتی آهسته درجاده سرنوشتی شاد قدم برمیدارید، بعضی از ما را ملاقات خواهید کرد. خداوند به شما رحمت عطا کند و حافظتان باشد.(الکلی های گمنام)

هر بار که این کلمات را می خوانم، بغض راه گلویم را می بندد. درابتدا دلیلش این بود که احساس کردم،" آه، نه ! یاد گرفتن تمام شده است. حالا روی پای خودم هستم . هرگز دوباره نیاز به یادگرفتن ندارم." حالا وقتی این متن را می خوانم احساس می کنم علاقه عمیقی به پیشگامان انجمن دارم، چون می فهمم که مجموع تمام آنچه به آن اعتقاد دارم و برای آن تلاش می کنم در آن هست و نیز یادگرفتن هیچگاه به پایان نمی رسد، من هرگز خودم تنها نیستم و هر روز برای خودش روز دیگری است.