6 فروردین: ترازنامه قدم چهارم شاید خوشایند نباشد، اما رازهایی را می گشاید که زندانبان و مسبب اعتیاد ما بود.

مانند بسیاری از مردم من هم می بایست تقصیر اعتیاد را به گردن کسی یا چیزی دیگر می انداختم. اگر او فلان کار را نمی کرد و یا اگر این طور می شد قطع مصرف می کردم، و این قبیل بهانه ها. مشکل این جا بود که همیشه همه کس و همه چیز غیر از خودم را مقصر می دانستم.
با برداشتن قدم چهارم و ترازنامه نویسی از آن چه در گذشته با خود و دیگران کرده بودم آگاه شدم و به آزادی رسیدم.
همه ما دارای رنجش ها و ترسهایی هستیم. چیزهایی که آرزو می کنیم ای کاش نداشتیم. اگر صادقانه و با اعتماد از نیروی برتر بخواهیم تا آن ها را از ما بگیرد به طور قطع جواب خواهد داد. دعا اگر با ایمان همراه باشد، ما را از رنج مشکلات آزاد می سازد.

برای امروز، با مقصر ندانستن دیگران مسئولیت اعمال خود را می پذیرم.