هیچ چیزی را در دلتان نگه ندارید

در این شرایط آزمایش واقعی وقتی است که تمایل داشته باشید به کسى اعتماد کنید و به کسى که با او اولین بار تمام حقایق را بازگو می کنید، اعتماد کامل داشته باشید. ... در صـورتیکه هـیچ چیـزى را در دلتان نگه ندارید، لحظه به لحظه بیشتر احساس رهایی می کنیـد . بـه محض اینکه احساسات منفی این سالها را به زبان می آورید همه شان  بیرون می ریزند و به شکل معجزه آسایى ناپدید می شـوند. وقتـى درد کاهش می یابد، آرامشی التیام بخش جایش را میگیرد.(دوازده گام ودوازده سنت)


اولین باری که در جلسات انجمن شـرکت کـردم، ذره کـوچکى از احساسات سرکوب شده ام سرباز کرد و پس از آن وظیفه ام این بود که خود را بشناسم. این درک جدید از خودم تغییری بزرگ در پاسخ هایم به شرایط زندگی ایجاد کرد. فهمیدم حق دارم در زندگی انتخاب کنم و عادت هایم که بر من حکمرانى می کردند، کم کم قدرتشان را از دسـت  دادند. معتقدم که اگر خدا را جستجو کنم، مـی تـوانم راه بهتـرى بـراى زندگی پیدا کنم و هر روز از او میخواهم که کمکـم کنـد تـا هـشیار زندگی کنم.