نگاهی به درونمان

میخواهم بدانم که دقیقاچطور، کجا و کی خواسته های طبیعی اممرا به دام انداختند. آرزو دارم صادقانه به نارضایتی هایی نگاه کنم کهاین مسئله برای خودم و دیگران به وجود آورده است. وقتی فهمیدمکه چه مشکلات عاطفی ای داشته ام، توانستم برای اصلاح آنها کاری بکنم. بدون خواستن و تلاش مداوم برای رسیدن به این هدف،نمیتوانستم هشیار شوم.(دوازده گام و دوازده سنت)


امروز دیگر برده الکل نیستم، اما از خیلی جهات هنوز امکان داردگرفتار شوم، برده خودم، خواسته هایم و حتی رویاهایم شوم . اما بدون رویا نمی توانم زندگی کنم، بدون رویا هیچ نیرویی نیست که مرا به جلو براند.من باید به درون خودم نگاه کنم تا خودم را رها سازم . من باید ازخداوند بخواهم تا به من نیرو دهد که بتوانم با کسی که از همه بیشتراز او می ترسم روبه رو شوم، با خود واقعی ام، شخصی که خداوند آفریده تا من باشم . اگر با خودم روبه رو نشوم تا زمانیکه اینگونه ادامه دهم، همیشه در حال کشمکش خو اهم بود و هرگز به معنای واقعی خلاص نمی شوم. هر روز از خداوند می خواهم این رهایی را نشانم دهد.