تبدیل آشفتگی به آرامش 17             اردیبهشت

«در این وضعیت آشفته دنیا، از اینکه اینجا هستم احساس خوشبختی میکنم.»

کتاب پایه

v

بعضی روزها ارزش ندارد اخبار گوش کنیم، چراکه ماجراهای بسیار زیادی درباره خشونت و ویرانی میشنویم. وقتی مصرف میکردیم، بسیاری از ما به خشونت عادت کرده بودیم. به دلیل سرگشتگی ناشی از اعتیاد به ندرت از وضعیت دنیا آزرده میشدیم. اما وقتی پاک هستیم، بسیاری از ما متوجه حساس شدن خود نسبت به دنیای اطرافمان میشویم. به عنوان افراد در حال بهبودی برای بهتر شدن دنیای اطراف خود چه کاری میتوانیم انجام دهیم؟ 

وقتی از آشفتگی دنیای خود آزرده میشویم، میتوانیم آرامش را در دعا و مراقبه پیدا کنیم. وقتی ظاهراً همه چیز برعکس شده، ارتباط ما با نیروی برتر میتواند در میان هر طوفانی آرامش باشد. وقتی بر رشد روحانی خود تمرکز کردهایم، میتوانیم به ترسهای خود با آرامش پاسخ دهیم. از طریق تقویت خود با زندگی سرشار از آرامش، روح صلح را به دنیای خود فرا میخوانیم. به عنوان افراد درحال بهبودی میتوانیم از طریق به کار گرفتن حداکثر توان خود در انجام اصول برنامه، در ایجاد تغییرات مثبت تأثیرگذار باشیم.

v

فقط برای امروز:  با آرامش زندگی میکنم، صحبت میکنم و عمل میکنم و بدین طریق، آرامش را در دنیا افزایش میدهم.