احترام به دیگران

چنین  بخش هایی از داستانمان .. قانون ایـن اسـت کـه بایـد بـا خودمان سختگیر باشیم اما همیشه ملاحظه دیگران را بکنیم.( الکلی های گمنام )

 

احترام گذاشتن به دیگران درسی است که از این کتاب آمـوختم . اگر بخواهم آن آرامش ذهنی ای که همیشه دنبالش بودم را پیدا کـنم، باید برای رها کردن خودم هر بهایی را بپردازم. اما، برای هـیچ یـک از اینها نباید از دیگران مایه بگذارم. خودخواهی در شیوه زندگی انجمـن هیچ جایگاهی ندارد. وقتی وارد گام پنجم شدم، عاقلانه تـر ایـن بـود کـه شخـصى را انتخاب کنم که با او اهداف مشترکمان را تقسیم کنـیم چـون اگـر آن  شخص مرا درک نکند، پیشرفت روحی ام ممکن است به تأخیر بیفتد و من در خطر بازگشت به بیماری ام هستم. پس قبـل از انتخـاب زن یـا مردی که بتوانم به او اعتماد کنم، از خداوند راهنمایی خواستم.