خوشبختی مادی و معنوی

ترس از ناامنی اقتصادی ما را ترک خواهد کرد.(الکلی های گمنام)

کم شدن یا از بین رفتن ترس و بهبود وضعیت اقتصادی دو مقوله متفاوت هستند . وقتی که تازه به انجمن وارد شده بودم ، این دو موضوع را باهم قاطی میکردم. فکر می کردم ترس تنها زمانی مرا رها خواهد کرد که پول داشته باشم . اما یک روز که غرق در مشکلات اقتصادی بودم جمله دیگری از کتاب جامع بیرون پرید : "در نظر ماسعادت مادی همیشه به دنبال رشد معنوی می آید، نه پیش از آن ".ناگهان فهمیدم که این یک نوع ضمانت است . دیدم که این کتاب اولویت ها را به ترتیب درستی چیده است . دیدم که پیشرفت معنوی آن ترس های وحشتناک از نیازمندی را از بین می برد، همانطور که بسیاری از ترسهای دیگر را نابود کرده است.حالا سعی میکنم از استعدادهایی که خداوند به من عطا کرده به نفع دیگران استفاده کنم . به این نتیجه رسیده ام که این چیزی استکه برای دیگران ارزشمند است . سعی می کنم همیشه به خاطر داشته باشم که من دیگر برای خودم کار نمی کنم . من فقط از نعمت هایی که خداوند برایم آفریده استفاده می کنم ، من هرگز صاحب آنها نیستم .وقتی کار میکنم تا کمک کنم نه اینکه صاحب شوم، هدف زندگی ام روشن تر می شود.