یک بیماری قابل درمان                      1فروردین

«اعتیاد یک بیماری است که فراتر از مصرف مواد مخدر است.»

                                    کتاب پایه

v

 در اولین جلسه خود، ممکن است از شیوهای که اعضاء درباره نحوه تأثیرگذاری بیماری اعتیاد بر زندگی خود صحبت میکردند، تعجب کرده باشیم. با خود فکر میکردیم: «بیماری؟ من فقط مشکل مصرف مواد داشتهام! آنها درباره چه چیزی صحبت میکنند؟»

پس از گذشت مدتی از برنامه، به تدریج درمییابیم که اعتیاد ما چیزی عمیقتر از مصرف وسوسهانگیز و اجباری مواد مخدر بوده است. متوجه میشویم که از بیماری مزمنی رنج میبردیم که بسیاری از زمینههای زندگی ما را تحت تأثیر قرار میداد. نمیدانستیم کجا به این بیماری "مبتلا شدیم"، اما در بررسی خود دریافتیم که این بیماری سالهای زیادی در ما وجود داشته است.

درست مانند بیماری اعتیاد، برنامه NA نیز همه زمینههای زندگی ما را تحت تأثیر قرار میدهد. ما در اولین جلسه خود با همه علائم موجود حاضر میشویم: خلأ روحانی، شکنجه روحی، عجز، غیر قابل اداره بودن. 

درمان بیماری ما بسیار فراتر از صرفاً پرهیز است. از قدمهای دوازدهگانه استفاده میکنیم و گرچه این قدمها بیماری ما را "معالجه" نمیکنند، قطعاً به تدریج موجب التیام ما میشوند. هنگامی که بهبود پیدا میکنیم، هدیه زندگی را تجربه میکنیم.  

v

فقط برای امروز:  بیماری خود را با قدمهای دوازدهگانه درمان میکنم.