24اسفند                                               روابط

«ترازنامههای ما نیز دارای مطالبی درباره روابط هستند.»

کتاب پایه

v

البته این کمترین چیزی است که میتوان گفت! به خصوص سالها پس از شروع بهبودی ، کل ترازنامههای ما ممکن است بر روابط ما با دیگران تمرکز یابد. زندگی ما از روابط مابا عزیزان، دوستان، همکاران، بچهها و سایر افرادی که با آنها در تماس هستیم، پر شده است. نگاهی به این روابط میتواند چیزهای زیادی درباره شخصیت اصلیمان به ما بگوید. 

اغلب در ترازنامههای ما رنجشهایی فهرست میشود که از برخوردهای روزمره ما با دیگران نشأت میگیرد. جهت بررسی نقش خود در این برخوردها تلاش میکنیم. آیا از سایر افراد انتظارات غیر واقعبینانهای داریم؟ آیا معیارهای خود را بر دیگران تحمیل میکنیم؟ آیا گاهیاوقات ناگهان تحمل خود را از دست میدهیم؟

اغلب فقط با نوشتن ترازنامه مقداری از فشاری که رابطهای آشفته میتواند ایجاد کند، رفع میشود. اما این ترازنامه را باید با انسان دیگری نیز در میان بگذاریم. از این طریق میتوانیم بخشی از بینش مورد نیاز نسبت به مسئله مورد نظر و نحوه دستیابی به راه حل آن را به دست آوریم.      

ترازنامه به عنوان یک ابزار این امکان را به ما میدهد تا به تدریج روابط خود را بهبود بخشیم. امروز یاد میگیریم که با کمک ترازنامه میتوانیم از روابط خود با دیگران لذت ببریم.

v

فقط برای امروز:  از نقشی که در روابط خود دارم ترازنامه تهیه میکنم. تلاش میکنم نقش مقتدرتر و مسئولانهتری در این روابط داشته باشم.