سنگ طاق

او پدر ماست و ما فرزندانش هستیم.اکثر ایده های خوب ساده هستند و این مفهوم سنگ طاق نصرت جدیدی است که ما از زیر آن عبور می کنیم تا به آزادی برسیم.(الکلی های گمنام)


سنگ طاق در بالاترین قسمت طاق است که دیگر قسمت ها را نگه میدارد. "دیگر قسمت ها" گام اول، دوم و چهارم از دوازده گام هستند.از سویی به این معناست که گام سوم مهمترین گام است که یازده گام دیگر به آن وابسته اند.اما در واقع،گام سوم فقط یکی از دوازده گام است.این مرحله سنگ طاق است، اما بدون یازده سنگ دیگر که برای ساخت پایه ها و بازوها لازم است،چه سنگ طاق باشد چه نباشد طاقی وجود نخواهد داشت. وقتی هر روز روی برنامه دوازده گام کار میکردم، متوجه شدم که طاق نصرتی منتظر من است تا از آن عبور کنم و یک روز دیگر طعم آزادی را بچشم.