23 اسفند
در میان آشفتگی و هیجاندائمی که بیشتر الکلی ها را احاطه کرده است .بسیاری از اعضائ خانواده و دوستان .توجه کردن به آنچه که مربوط به خودشان میشود را متوقف میکنند و چیزهای مهمتر امور مربوط به زندگی همواره در معرض امور تهدید آمیز بنظر می رسند در الانان یاد می گیریم که به رفتارهای فردی .افکار و احساسات خودمان توجه کنیم . ما سزاوار این توجه هستیم و به آن نیاز مندیم .اما تمرکز کردن بروی خودمان به این معنا نیست که به دیگران اجازه دهیم در سر تا سر زندگی ما وارد شوند و وانمود کنند که توجههی بدان ندارند ویا اینکه هر آنچه دیگران انجام میدهند مورد قبول ما باشد و دلالت بر این نمیکند که ما توجه و علاقه خود را از فرد مورد علاقه مان سلب کنیم .توجه داشتن به خودمان به سادگی به معنای اینست که وقتی ما از شرایط آنطور که هست آگاه میشویم . ما بجای دیدن حق انتخاب برای دیگران به حق انتخاب خودمان نگاه میکنیم . ما بجای انتظار تغییر دادن دیگران . نیروی درونی خودمان را برای تغییر دادن خود در نظر میگیریم .در نتیجه مشکلات شانس بهتری برای حل شدن پیدا میکنند و ما زندگی را قابل کنترل تر رهبری میکنیم


یاد آوری امروز

امروز اگر دچار مشکل شدم . موقعیت موجود را ارزیابی میکنم و اختیارات خود را در نظر میگیرم . من منتظر نخواهم شد تا دیگری تغییر کند بلکه بروی خودم م نقشی که میتوانم در بهتر کردن شرایط ایفائ کنم. توجه می کنم ........."هیچ چیز نمی تواند برای شما آرامش بیاورد ...جز خود شما ".