23 اسفند: همه این فعالیت ها ما را یاری می کند تا در مسیرهای گوناگون خود را پرورش دهیم، تا موجب نظم و ترتیب و شفقت و خودآگاهی بیشتری شود و تا به بالاترین مرحله خودشناسی دست یابیم و در نتیجه می توانیم آن را با دیگران به مشارکت بگذاریم.

در جلسات تجربیات خود را به مشارکت می گذاریم. هر عضوی در مورد خود مشارکت می کند و از عضوی دیگر صحبتی به میان نمی آورد.
یکی از اعضای شاعر مسلک با این جملات تجربه و احساس خود را در تلاش برای قطع مصرف بیان کرد.
خدا و شیطان در وجودم در کشمکش بودند و من شیطان را تشویق می کردم. او شخصی صادق بود. می دانست که تصمیم برای قطع مصرف، یک تصمیم ساده نیست. من بسیار خوش اقبالم که از حمایت و راهنمایی جلسات برخوردارم. با شرکت مرتب در جلسات از حمایت و راهنمایی گروه برخوردار می گردم. درست زمانی که تمایل به رفتن به جلسه ندارم، بهترین فرصت برای رفتن به جلسه است.
همان گونه که وقتی تازه وارد بودم از حمایت اعضای قدیمی برخوردار شدم. می توانم وقتی احساس نیاز به جلسه نمی کنم به جلسه بروم و به تازه واردان کمک کنم.
جلسات مرا در دشوارترین مراحل رهایی از نیکوتین حمایت کردند. با شرکت مرتب در جلسات به ژرفایی دست می یابم که می توانم فراتر از اعتیاد، رشد و زندگی کنم.

برای امروز، بابت زندگی جدید توأم با نظم و مهربانی و خودآگاهی سپاسگزارم.