حس تازه تعلق

وقتی صاف و ساده تمام مشکلاتمان را بیان کردیم و به مـشکلات مشابه دیگران گوش کردیم، احساس تعلق کردیم. (دوازده گام و دوازده سنت)

 

پس از چهار سال زندگی کردن بـا انجمـن، مـی توانـستم از شـرّ احساساتی که در وجودم  مدفون شده بود و آن همه درد و رنـج بـرایم درست کرده بود، خلاص شوم. به کمک انجمن و راهنمایی دیگران، درد و رنجم پایان یافت و کاملاً احساس تعلق و آرامش داشتم. همچنـین از زندگی لذّت می بردم و عاشق خدا شده بودم، احساسی که قبلاً هرگـز تجربه نکرده بودم. من مبهوت قدرت گام پنجم شده ام.