دنیای مشروب

ما وارد دنیای مشروب شدیم. وظیفه بعدی ما این است که در جهت درک و مؤثر بودن رشد کنیم. این اتفاق یک شبه رخ نمیدهد.این کار باید تمام عمر ادامه یابد.(الکلی های گمنام)


کلمه "وارد شدیم " ... و عبارت "وارد دنیای مشروب شدیم " اهمیت بسیاری دارند.آنها نشانگر عملی هستند، یک آغاز، آماده شدن برای کسب رشدمعنوی ، "مشروب" بخش غیرمادی وجود من بود. مانع رشد معنوی و باعث خودمداری و تمرکز مادی گرایانه بر مسائل دنیوی بود. معنویت به معنای پرداختن به مسائل معنوی به جای مسائل مادی است. این برای من به مفهوم اطاعت از چیزی است که خداوند مقدر کرده است. فهمیدم امور معنوی عبارتنداز: عشق بی قید و شرط، لذت، صبر، مهربانی، خوبی، وفاداری، کنترل خود و تواضع. هرگاه که به خودخواهی، ریا، خشم و ترس اجازه می دهم که بخشی از وجودم شوند، جلوی مسائل معنوی را میی گیرم .همچنان که هشیار ی ام را حفظ می کنم ، رشد معنوی بخشی از مسیر تمام زندگی ام می شود. هدفم رشد معنوی است، اینکه بپذیرم من هرگز به کمال معنوی نمی رسم.