22 اسفند
من برای ابراز حمایت خود به دوست صمیمیم که عضو الانان بود به اولین جلسه الانان رفتم . با کمال تعجب دریافتم که هویت من دقیقا با مشارکت افراد آنجا مشابه است. من قادر به درک این موضوع نبودم . من یقین داشتم که به هیچ وجه فرد الکلی را نمی شناختم /
چندین هفته آنچه را که در جلسات شنیده بودم به یاد داشتم . بالاخره با ترس و کمرویی برگشتم و ماندم اما هر وقت سنت سوم را
می شنیدم که میگفت : تنها شرط عضویت .داشتن مشکل الکلیسم در میان دوستان و بستگان است . احساسی شبیه سوئ استفاده
کردن در من ایجاد میشد . این احساس گناه باعث عدم مشارکت من در جلسات شد . اما من به جلسات می امدم و به آرامی بهبود پیدا میکردم . بیش از یکسال طول کشید تا تشخیص دادم من فرزند بزرگسال والدین الکلی بوده ام . من بسیار سپاسگزار هستم که وقت خود را به جلسه آمدن صرف کردم و هنگامیکه آماده شدم . از کسب این بیداری و آگاهی حمایت کردم .....

یاد آوری امروز

.یکی از نشانه های اثر الکلیسم در من ، این است که فکر می کنم میدانم هر فردی چه باید انجام دهد و چگونه عمل کند . همچنانکه قدمهای دوازده گانه و سنتهای دوازده گانه توضیح می دهند سنت سوم مستقیما در باره آنتعدادی از ما صحبت می کند که اشتباها احساس می کنیم یک تازه وارد هنگامیکه واقعا شرایط عضویت را برخوردار نمیباشد . باید طرد شود . من باید برای خودم تصمیم بگیرم که آیا نیازمند و مناسب برخورداری عضویت الانان هستم یا نه ؟ من نسبت به دیگران هم این نکته را توسعه خواهم بخشید .