برنامه یک روز

برای شروع بیایید فقط به بیست و چهار ساعت پیش رو فکر کنیم. فقط روی برنامه همان روز تمرکز می کنیم. پیش از شروع، از خداوند میخواهیم تفکرمان را هدایت کند، به خصوص درخواست می کنیم که انگیزه دلسوزی برای خود، توجه به خود و ریاکاری را از ما بگیرد.(الکلی های گمنام)


هر روز از خداوند طلب می کنم تا در درون من آتش عشق خودش راشعله ور کند،تا عشقش که سوزان و درخشان و شفاف است، افکار مرا روشن کند و به من اجازه دهد تا بهتر اراده او را انجام دهم. در طی روز ، وقتی اجازه میدهم شرایط بیرونی روحیه ام را خراب کند، از خدا می خواهم این آگاهی را به من بدهد که من میتوانم روزم را از هر زمانیکه انتخاب کنم، شروع کنم.