سبک کردن بار                            21اسفند

«قضاوت درباره اشتباهات دیگران از ما افراد بهتری نخواهد ساخت. پاک کردن زندگی احساس بهتری به ما خواهد داد...»

کتاب پایه

v

گاهی اوقات به چیزی ملموس احتیاج داریم تا به ما در درک عواقب ناشی از حمل و نگهداری رنجش کمک کند. شاید ندانیم که رنجشها واقعاً چقدر مخرب هستند. فکر میکنیم: «پس چی، حق دارم عصبانی شوم» یا «یکی دو تا کینه در دل دارم، اما ضرر آن را متوجه نمیشوم.»  

برای درک روشنتر از اثری که حمل رنجش بر زندگی ما میگذارد، کافیست تصور کنیم برای هر رنجش سنگی را حمل میکنیم. کینهای کوچک مانند عصبانی شدن از فردی که بد رانندگی میکند، شاید به منزله سنگریزهای باشد. تنفر داشتن نسبت به گروهی از افراد شاید به منزله سنگی بزرگ باشد. اگر واقعاً قرار باشد برای هر رنجش سنگی را به دوش بکشیم، مطمئناً از تحمل وزن آن خسته میشویم. در حقیقت، هر چه بار ما سنگینتر باشد، تلاشهای ما برای تخلیه این بار جدیتر خواهد بود.

بار سنگین رنجشهای ما از رشد روحانی ما جلوگیری میکند. اگر واقعاً خواهان آزادی هستیم، تلاش میکنیم تا حد امکان از تحمل بار اضافی رهایی یابیم. وقتی سبک میشویم، متوجه افزایش توانایی خود در بخشش انسانهای دیگر به خاطر اشتباهاتشان و بخشش خود به خاطر اشتباهات خود میشویم. روح خود را با افکار خوب، حرفهای نیکو و خدمت به دیگران پرورش میدهیم.

v

فقط برای امروز:  برای برداشتن بار سنگین رنجشها از روح خود تلاش میکنم.