21 اسفند
بیشتر اوقات . ما. تنها بعلت وضعیت خانوادگی خاصی . به یاد گیری کار برد اصول الانان . توجه می کنیم با وجود اینکه برای نگهداری و حفظ برنامه الانان راههای بسیار ساده ای وجود دارد که. هر کجا میرویم برنامه الانان با ما باشد . با یادداشتی. زمینه دسترسی به دانش برنامه را داشتیم . .........نشریات الانان را در جعبه غذا . جیب . (لباس)یا کیف دستی خود حمل می کنیم قبل از بوجود آمدن یک موقعیت دشوار مهار نشدنی . میتوانیم برای چند دقیقه . خود را از (موقعیت)خارج کنیم و برای دقایقی با خود تنها باشیم . خواه در فروشگاه . اداره. یا بیمارستان حضور داشته باشیم همیشه مکان مناسبی برای استراحت خواهد بود تا حواسمان را جمع کنیم (تمرکز پیدا کنیم )شماره تلفن برخی از اعضائ الانان و مکالمه تلفنی می تواند .تغییر بسیار زیادی در روحیات ما ایجاد کند .بسیاری از ما همیشه .لیستی از جلسات الانان را همراه خود داریم . دعا در هر زمان و هر مکان .در دسترس ماست .آن (دعا)به چشم ظاهر قابل روءیت نیست .اما بذر تغییری را پرورش می دهد که می تواند بحرانهای غیر قابل کنترل و شدیدی را مد نظر داشته باشد .


یاد آوری امروز

آگاهی داشتن از برنامه الانان مفید است .اما بهتر این است که این ابزار را بکار گیریم .امروز به خاطر میسپارم که برنامه الانان در هر لحظه از شبانه روز در دسترس من می باشد ......با اجرا کردن برنامه الانان .کیفیت زندگی ما . نه تنها در مواقع بحرانی بلکه هر لحظه از روز در زندگی . بهبود می یابد دعا در بحرانی ترین شرایط . به تغییر وضعیت و روحیات ما کمک می کند .