21 اسفند: کسی که کاری انجام نمی دهد، اشتباهی هم مرتکب نمی شود.

به عنوان یک تازه وارد از این که اشتباهی از من سر بزند، اعضای انجمن چه قضاوتی در موردم کنند، وحشت داشتم. اما مهم نبود که چه می کردم و چه می گفتم، همگی آن ها یکپارچه یک چیز می گفتند: باز هم به جلسه برگرد!
من با ترس از اشتباه کردن، خود را در بدبختی نگاه داشته بودم. از وقتی آموختم به خودم عشق بورزم، بیشتر اشتباه می کنم ولی به موفقیت های بیشتری می رسم.

برای امروز: می دانم اگر بهترین سعی ام را بکنم، شکست نخواهم خورد.