بهترین مسیر

وقتی سعی می کنیم اراده مان با اراده خداوند در یک راستا قرار گیرد، میتوانیم از آن درست استفاده کنیم. برای همه ما این جالب ترین الهام است. تمام مشکلات ما به دلیل استفاده نادرست از قدرت اراده مان بودهاست. به جای اینکه تلاش کنیم اراده خود را با آنچه خدا برایمان خواسته است هماهنگ کنیم، سعی میکردیم با آن به مشکلات حمله کنیم. هدف برنامه دوازده گام انجمن رسیدن به این مهم است و گام سوم راه گشاست.(دوازده گام و دوازده سنت)


تنها کاری که می توانم انجام دهم این است که به گذشته ام نگاه کنم وببینم که قدرت اراده ام مرا به کجا رسانده است. فقط نمی دانم که چه چیز برایم از همه بهتر است و معتقدم که قدرت برتر من این را میداند.  خداوند هرگز نمی گذارد زمین بخورم، اما خودم هستم که باعث میشوم اغلب زمین بخورم. استفاده از قدرت اراده خودم در یک موقعیت مثل این است که بخواهی قطعه ای از پازل را به زور در جای نامناسبی قرار دهی. گام سوم در را به روی بقیه برنامه باز میکند. وقتی از خداوند خواستم مرا راهنمایی کند، میدانستم که هرچه اتفاق بیفتد بهترین اتفاق ممکن است، همه چیز همانطور است که باید باشد، حتی اگر آن چیزی نباشد که من میخواستم یا انتظار داشتم. اگر بگذارم،  خدا کارهایی را که از پسش برنمی آیم، برایم انجام میدهد.