کاشتن بذر ایمان...
10  مارس    20اسفند 
من هم مانندبسیاری از مردم با عدم اطمینان و وحشت زده به برنامه بهبودی آمدم .احساس می کردم ضعیف وتنها هستم.از به کار گرفتن روشم تردید داشتم و نمی دانستم برای گرفتن جواب یا کمک به کجا بروم.در نارانان پیشنهاد شد اگر به نیرویی بزرگتر از خودم قدری ایمان بیاورم هدایت شده و امنیت پیدا خواهم کرد.من همین احساس امنیت و نیرو را می خواستم.هر چند ایمان یک شبه برای من نیامد.برای رشد کردن تلاش و زمان لازم بود.
وقتی از نیروی برترم در خواست کمک می کنم و سپس برای آن کمک از منبع قدر دانی می کنم مزایای کاشتن بذر ایمانم را نی بینم.من این بذر ایمان را با نور دعاهای روزانه ام پرورش می دهم و ایمانم رشد می کند. این پاداشی برای گذراندن زندگی در شرایط گوناگون است.روزی پی بردم که ایمانم همانند یک درخت تنومند رشد کرده و بزرگ شده است .طوفانهای زندگی تمام نمی شوند اما این را می دانم که در پناه آن ایمن هستم.

 

تفکری برای امروز:

برای امروز می دانم که ایمان به نیروی برترم طوفانهای زندگی را آرام نمی کند اما قلبم را آرام خواهد کرد اجازه می دهم که در لحظه های سختی ایمانم پناه من باشد.