20 اسفند
در یکی از جلسات از فردی شنیدم که در مورد قدمهای هشت و نه . صحبت میکرد من لیستی از افرادی که به انها زیان رسانده ام تهیه میکنم و خودم را در اول لیست قرار میدهم این اتفاق برای من رخ نداده بود . بعضی مواقع در گذشته پیامی دریافت کرده ام . فکر خودم در درجه اول اشتباه بود و اینکه این وظیفه من بود که از هر کس دیگری مراقبت کنم .در نتیجه هرگز اماده نبودم تا از خودم مراقبت کنم و انقدر متحمل آنها شدم که مرا احاطه کردند . آیا به خودم صدمه زده ام ؟ البته صدمه زدم در نهایت این آن چیزی است که سعی میکنم از آن بهبود یابم . در حقیقت بهبود بخشیدن خودم تنها عملکرد واقعی قابل دسترس برای من می باشد اکنون می دانم که پذیرفتن مسئولیت های خودم اولین چیزی است که من باید برای ایجاد دنیا بعنوان یک مکان بهتر انجام دهم

یاد آوری امروز

صادق بودن با خودم یکی از بزرگترین مواهبی است که می توانم به اطرافیانم ببخشم . شاید به آنها الهام کنم که همین را انجام دهند . و شاید . نه . اگر من نتوانم مراقب امور فردی باشم چرا باید دیگران بمن اعتراض کنند ؟ نیت توصیه کردن به دیگران تحمیل است و توصیه کردن به خودم برای رشد یافتن است . بیشتر سایه های این زندگی بوسیله ایستادن جلوی روشنایی نور فرد بوجود می اید .