20 اسفند: بیشترین فاصله بین دو مکان، زمان است.

بارها سال نو آمد و رفت تا سرانجام انجمن نیکوتینی های گمنام را پیدا کردم.
بارها و بارها برای قطع مصرف تاریخ تعیین کردم، اما نشد. روز تولد، تعطیلات، شنبه ها و هر روز دیگر؛ اما کارساز نشد. تا این که تمایل لازم برای قطع مصرف را پیدا کردم. چیزی که در جلسات شنیدم قطع مصرف موقت نبود. پیشنهاد شد که فقط برای امروز در قطع مصرف باقی بمانم. این پیشنهاد دیدگاهی کاملاً جدید به رویم گشود و خیلی راحت تر بود تا به جای فکر کردن به قطع مصرف تا آخر عمر به قطع مصرف فقط برای امروز فکر کنم. پس از پنج سال رهایی از اعتیاد نیکوتین، این روش هنوز برایم کارساز است. من فقط به خاطر امروز سپاسگزارم.

فقط برای امروز نیکوتین مصرف نخواهم کرد و نگرانی امروز را به فردا موکول می کنم.