امروز این انتخاب من است

... معمولاً متوجه میشویم جایی در گذشته فقط حول محور خودمان تصمیم میگرفتیم که بعدها باعث شد آسیب ببینیم.(الکلی های گمنام)


با واقعیت بخشیدن و پذیرفتن اینکه من در مسیرم نقشی ایفا کرده ام، زندگی تغییر بسیار عمده ای در دیدگاهم ایجاد کرد. در اینجا بود که برنامه انجمن تاثیرش را روی من گذاشت. در گذشته به خاطر وضع  زندگی ام همیشه دیگران را سرزنش میکردم (یا خدا را یا بندگان خدارا). هرگز احساس نکردم که برای تغییر زندگی ام انتخابی داشته ام. تصمیماتم بر اساس ترس، غرور یا نفسم بود.در نتیجه، آن تصمیمات مرا به مسیری فرو بردند که باعث شد به خودم آسیب برسانم. امروز، سعی می کنم به خدای خودم اجازه دهم تا مرا به جاده آرامش روحی هدایت کند. من مسئول اعمال خودم هستم، نتیجه هر چه میخواهد باشد.