مسائل کوچک                 19             اسفند

«در گذشته مسائل ساده را به مشکل تبدیل کردیم؛ از کاه کوه ساختیم.»

کتاب پایه

v

از کاه کوه ساختن ظاهراً تخصص ماست. تا به حال شنیدهاید که میگویند برای یک معتاد، پنچر شدن لاستیک حادثهای دردناک است؟ یا درباره افرادی که هنگام برخورد با رانندهای بد، رعایت اصول را به کلی فراموش میکنیم، چطور؟ و درباره دربازکنی که خراب شده است—همانی که از پنجره طبقه دوم به بیرون پرت کردید، چطور؟ وقتی از دیگران میشنویم که میگویند: «خدایا همین حالا به من صبر عطا کن!»، میتوانیم آن را درک کنیم.           

نه خیر، موانع مهم ما را به گمراهی نمیکشاند. مسائل بزرگ مانند طلاق، مرگ، بیماری جدی، از دست دادن شغل ما را به زمین میاندازد، ولی از آنها نجات مییابیم. ما در اثر تجربه آموختهایم که برای موفق شدن در بحرانهای مهم زندگی باید به نیروی برتر و سایر افراد مراجعه کنیم. مسائل کوچک یا مشکلات روزمره زندگی بدون مصرف مواد ظاهراً بیشتر از همه چیز معتادان در حال بهبودی را تحت تأثیر قرار میدهد. 

وقتی با مسائل کوچک مواجه میشویم، دعای آرامش به ما کمک میکند بینش خود را مجدداً به دست آوریم. همه ما به خاطر داریم که "سپردن" این مسائل کوچک به مراقبت نیروی برتر منجر به آرامش خیال و احیای بینش ما نسبت به زندگی میشود.

v

فقط برای امروز: صبر و تحمل را تمرین میکنم. سعی میکنم مسائل را بزرگ نکنم و با ایمان به نیروی برتر روز خود را سپری میکنم.