تسلیم اراده خود

وقتی خداوند را درک کردیم ، باید تصمیم بگیریم که اراده مان و زندگی مان را به سمت مرحمت الهی بگردانیم.(دوازده گام و دوازده سنت)


مهم نیست که چقدر یک نفر دلش می خواهد سعی کند،مهم این است که چطور یک نفر می تواند اراده اش و زندگی اش را به سمت مرحمت الهی بگرداند؟ در جستجوی پاسخ این پرسش، با خردی آشنا شدم که با آن نوشته بودند: این گام دو قسمتی است. در سبک قدیم زندگی ام بارها مرگ را به چشم دیده بودم، اما هیچ وقت اتفاق نیفتاد. کسی یا چیزی مراقبم بود. می خواهم باور کنم که خداوند همیشه مراقب زندگی ام بوده است. روزهایی را که تا زمان مرگ جسمانی ام به من بخشیده است، خودش کنترل میکند. مبحث اراده (اراده خودمان یا اراده خدا) برایم مشکل ترین بخش این گام است. فقط وقتی درک می کنم که به اندازه کافی درد عاطفی را تجربه کرده ام، آن هم به واسطه تلاش های محکوم به شکستی که برای نشان دادن خودم میکردم. تسلیم مانند آرامش بعد از طوفان است.وقتی اراده من در راستای اراده خدا برای من قرار میگیرد،به آرامش  می رسم.