18اسفند                       فراگیری عشق ورزیدن نسبت به خود

«مسئله‌ای که بیشتر از همه چیز بدان نیاز داریم، داشتن احساس خوب درباره خودمان است.»

کتاب پایه

v

«تا زمانی که میتوانید عشق ورزیدن به خود را یاد بگیرید، ما به شما عشق میورزیم.» این کلمات که اکثر اوقات در جلسات ما شنیده میشود، روزی را به ما وعده میدهند که مشتاقانه منتظر آن هستیم—روزی که نحوه عشق ورزیدن به خود را میدانیم.

احترام به نفس—همه ما به محض اینکه درباره این ویژگی سختحصول میشنویم، خواهان آن میشویم. ظاهراً برخی از ما تصادفاً به آن پی میبریم، در حالی که سایرین اقداماتی را انجام میدهند که با تأیید عقاید خود در آینه تکمیل میشود. اما تکنیکهای القای احترام به نفس و معالجات رایج روانشناختی صرفاً میتواند راه ما را دورتر کند.     

مراحل عملی معینی وجود دارد که میتوانیم برای عشق ورزیدن نسبت به خود طی کنیم، چه این عشق را "احساس کنیم" یا خیر. میتوانیم از مسئولیتهای شخصی خود مراقبت کنیم. میتوانیم همان طور که برای یک معشوق یا دوست کارهای خوب انجام میدهیم، برای خود نیز این کارها را انجام دهیم. میتوانیم به نیازهای خود توجه کنیم. حتی میتوانیم به ویژگیهای ارزشمند دوستان خود توجه کنیم—ویژگیهایی مانند هوش و شوخطبعی—و آن ویژگیها را در خود جستجو کنیم. مطمئناً درمییابیم که افرادی دوستداشتنی هستیم و زمانی که به این درک برسیم، در مسیر خود موفق میشویم.

v

فقط برای امروز: کاری را انجام میدهم که به من در شناخت و عشق ورزیدن نسبت به خود کمک میکند.