سپردن اراده ام....
8 مارس      18اسفند

مدام می بایست به خودم یاد آوری کنم که معتاد تا وقتی تصمیم به مصرف دارد به کمک من نیاز ندارد.برای قطع مصرف هم نیازی به کمک ندارد.بنا بر این اگر بخواهم هر دو از دیوانگی نجات پیدا کنیم لازم است من قطع وابستگی کنم.نارانان به من می گوید که تاثیر ایمان تنها زمانی می تواند نشان داده شود که مشکلات طاقت فرسای خود را رها کنم و به نیرویی بزرگتر از خودم (که انتخاب می کنم او را خدا بنامم)بسپارم.
آماده ام سنگینی بار خود را به خدا بسپارم خسته تر از آن هستم که همان روش قدیمی را ادامه دهم .میدانم که می بایست به خاطر معتاد قوی بمانم و اجازه بدهم که از پیامد کار هایش درد بکشد و به جستجوی بهبودی خود برود.میدانم اگر روش سو استفاده همیشگی اش از کمکم را قطع نکنم هرگز بهبود پیدا نخواهد کرد .هر روز بیشتر می فهمم که کاری نکردن و کنار ایستادن درست است.کاری نکردن اشکالی ندارد!
می دانم که وقتی آگاهانه اراده ام را به نیروی برترم می سپارم می توانم آثار ایمان را در زندگیم ببینم.با ایمان قوی و محکم می توانم آرامش را بدست بیاورم بدون ایمان من تنها و در مانده ام.


تفکری برای امروز:

از همه تازه واردین مثل خودم می خواهم به این عقیده توجه کنند:من معتقدم امید هست .باور دارم در حال پیشرفت هستم و خدا برای من و معتاد زندگیم تمام نمی شود.هنوز موفق نشده ام اما اگر مرتب به جلسه بروم و دوازده قدم را مداوم کا ر کنم یک روز موفق خواهم شده چون برنامه کار می کند.