18 اسفند
الکلیسم یک بیماری است که شامل سه بخش ..فیزیکی..روحی..و معنوی است .چون من تخت تاثیر بیماری الکلیسم فرد دیگری واقع شده ام . صحت معنوی . جسمی و روحی خود را با سوال کردن از خودم چک می کنم :ایا صحت جسمی من در اولویت قرار دارد ؟ایا من خوب می خورم و به اندازه کافی می خوابم ؟ اخرین باری که خود را چک کردم و به دندانپزشک رفتم چه موقع بود ؟ ایا خودم را تمیز نگاه میدارم ؟ایا اوقات فراغت دارم تفریح و سرگرمی چطور ؟آیا در مواقعی که نیاز دارم در آغوش میگیرم یا در آغوش کسی می روم ؟ آیا برای اوقات سخت و ناراحت راهنما یا دوست الانانی دارم ؟هنگامی که کاری به خوبی صورت میگیرد میتوانم جشن بگیرم ؟ایا وقتی برای لذت بردن خودم اختصاص می دهم ؟ آیا هیچ مورد قابل توجهی وجود دارد که روزی فکر های منفی در مورد آن داشتم و اکنون با حق شناسی بر آن توجه دارم ؟ ایا با نیروی برتر از خودم ارتباط دارم ؟ اگر نه آیاتمایل به تلاش برای ایجاد این ارتباط دارم ؟ ایا زمانی برای دعا و تمرکز اختصاص میدهم ؟آیا تمایل به درخواست کمک دارم ؟ایا بطور مرتب در جلسات الانان شرکت میکنم . نشریات الانان را می خوانم قدم ها و دیگر ابزار ها را برای هر روز زندگی ام بکار می برم ؟آیا از رشد خود آگاه هستم و آنرا تشخیص می دهم ؟


یادآوری امروز

با یک ترازنامه ساده از عادات و رفتارهایم شروع به بهبودی انها می نمایم ..........بهتر است که خودت را تمیز و درخشان حفظ کنی . تو پنجره ای هستی که از ان باید دنیا را ببینی "