18 اسفند: آدمهای خود خواه و از خود راضی می گویند: می دانم!

انسان های مثبت و مطمئن از خود می پرسند: چه چیز آن را نمی دانم! و به دنبال دانستن هستند.
در انجمن نیکوتینی های گمنام، از نیکوتین به عنوان "نیروی پست تر" یاد می شود. نیرویی که برای خوددرمانی بارها به آن مراجعه کردیم تا از لحاظ جسمی و روحی و روانی احساس خوبی پیدا کنیم. اکنون در طی این برنامه و برداشتن دوازده قدم می آموزیم که به دنبال نیرویی برتر بگردیم تا ما را یاری کند رها از نیکوتین باقی بمانیم.
برای من نیکوتین مانند چسبی بود که مغز، افکار، احساسات و زندگی را به مدت بیست و پنج سال به یکدیگر چسبانده بود. زندگی بدون مصرف نیکوتین برایم غیر ممکن بود و درهم ریخته بود. من قادر به سر و سامان دادن به این زندگی به هم ریخته نبودم و فقط نیرویی برتر می توانست از پس این مهم برآید.

برای امروز، وقتی همه چیز دیوانگی به نظر می رسد و به سختی قابل درک است نفسی عمیق می کشم و به یاد می آورم که دست بزرگی همه چیز را در کنترل دارد.