مسیرتان را عوض کنید

هر مرد و زنی که وارد انجمن میشود و قصد دارد که برنامه ها را دقیق اجرا کند، بی آنکه خودش بداند، دارد وارد گام سوم میشود. درست نیست که در هر مسئله ای که به الکل مربوط میشود، هر یک از آنها تصمیم میگرفت که زندگی اش را به مراقبت، حمایت و راهنماییهایی انجمن الکلیهای گمنام بسپارد؟ هر تازه وارد مشتاقی مطمئن است که انجمن تنها ساحل امن برای کشتی درهم شکسته اش است.حالا اگر انجمن آرزوها و زندگی اعضاء راتبدیل به یک سرزمین تازه تأسیس نمیکند، پس چه کار میکند؟(دوازده گام و دوازده سنت)


تسلیم دربرابر خداوند اولین گام به سمت بهبودیم بود.معتقدم که جلساتمان به دنبال نوعی معنویت است که به سوی دوستی جدیدی با خدا باز می شود.وقتی خودم را وادار کردم مسیر این گامها را در پیش بگیرم ، آزادیی را حس کردم که مرا قادر می ساخت تا برای خودم فکر کنم.اعتیادم مرا محدود میکرد بدون هیچ گونه اختیاری و توانایی ام ر ا برای رهایی از محدود کردن خودم، از بین می برد، اما انجمن راهی مطمئن را به من نشان داد. همیاری، مراقبت و توجه متقابل به یکدیگر هدیه طبیعی ما به یکدیگر است و هرچه دیدگاهم  نسبت به خدا عوض می شود این هدیه من پایدارتر می شود. من آموخته ام که در مقابل اراده خداوند در زندگی ام تسلیم  شوم، تا به خودم احترام بگذارم و با دادن آنچه دریافت کرده ام هر دوی این  دیدگاه ها را حفظ کنم.