17 اسفند: نسیم فیض الهی همواره در حال وزیدن است، باید بادبانها را برافراشت.

پس از سی سال سیگار کشیدن سرانجام دریافتم این عمل نشانگر نداشتن سلامت عقل است! این روشن بینی یک روز ساعت شش صبح وقتی اولین سیگار را روشن کردم، به ناگهان در من پدیدار گردید. بار دیگر ساعت چهار صبح از شدت سُرفه از خواب بیدار شدم و نمی توانستم نفس بکشم. اما دو ساعت بعد در حال سیگار کشیدن بودم. این یعنی دیوانگی.
خواست خدا مرا به یک مشاوره رهنمون ساخت. به مشاور گفتم که متوجه دیوانگی مصرف نیکوتین خود شده ام. او در پاسخ یک جلد از کتاب پایه انجمن نیکوتینی های گمنام را به من هدیه کرد. متوجه شدم به جای حرف زدن می بایست عمل کنم. اقرار کردم که معتاد به نیکوتین هستم و در برابر اعتیاد عاجزم و اختیار زندگی از دستم خارج شده.
از بیست و دوم دسامبر 2000 تا کنون مصرف نکرده ام. دوستان و آشنایان به من تبریک گفتند و مرا به خاطر قطع مصرف تشویق کردند. اراده شخصی من برای قطع مصرف کافی نبود، زیرا سالها در نبرد با اعتیاد شکست خورده بودم. فقط زمانی که خواست و اراده ام را تسلیم نیروی برتر کردم از غُل و زنجیر اعتیاد رهایی یافتم.

برای امروز، مشتاق گوش سپردن به نیروی برتر و عمل به آن چه که الهام می کند هستم.