کلید رهایی خواستن است

وقتی کلید خواستن را در قفل قرار دادیم و در برای همیشه باز شد، فهمیدیم که هر بار میتوانیم کمی بیشتر از قبل بازش کنیم.(دوازده گام و دوازده سنت)


امروز به من ثابت شده است که تمایل به کنار گذاشتن غرور وخودخواهی ام در مقابل نیرویی عظیم تر از من، تنها عنصر مطلقا ضروری برای حل تمام مشکلاتم است. خواستن " هر چقدر هم که اندک باشد، اگر از صمیم قلب باشد، برای اینکه بگذاری خداوند وارد زندگی ات شود و کنترل تمام مشکلات، دردها یا تعصبات را به دست گیرد، کافی است. میزان آرامش من رابطه مستقیمی با درجه خواستنم دارد؛ که چقدر بخواهم در آن لحظه خود خواهی هایم را کنار بگذارم و اجازه دهم اراده خداوند در زندگی ام نمود پیدا کند. با کلید خواستن ،نگرانی ها و ترسهایم با قدرت تبدیل به آرامش میشوند.