16اسفند                                زدودن دلیلتراشی از بهبودی

« در نتیجه قدمهای دوازدهگانه قادر به تحمل روشهای کهنه خودفریبی نیستم.»

کتاب پایه

v

همه ما دلیلتراشی میکنیم. گاهی اوقات به دلیلتراشی خود واقف هستیم و آن را میپذیریم، ولی باز هم بر اساس دلیلتراشیهای خود رفتار میکنیم! وقتی به یک دلیل یا دلیلی دیگر نتیجه میگیریم که اصول ساده برنامه به درد ما نمیخورد، بهبودی میتواند بسیار دردناک شود.

با کمک راهنما و سایرافراد حاضر در NA به تدریج میتوانیم بهانههایی را که برای رفتار خود میآوریم، بررسی کنیم. آیا فکر میکنیم برخی اصول به درد ما نمیخورد؟ آیا معتقدیم که در معتادان گمنام بیشتر از همه میدانیم، حتی بیشتر از کسانی که برای سالیان زیاد پاک بودهاند؟ چه چیزی باعث میشود فکر کنیم افرادی بسیار ویژه هستیم؟

شکی نیست که میتوانیم برای مسیر خود در برههای از بهبودی به طور موفقیتآمیز دلیلتراشی کنیم. اما باید صادقانه با حقیقت روبرو شویم و عمل کردن بر اساس آن را شروع کنیم. اصول قدمهای دوازدهگانه ما را به سوی زندگی جدیدی در بهبودی هدایت میکنند. برای دلیلتراشی مجالی وجود ندارد.

v

فقط برای امروز:  نمیتوانم قدمها را کار کنم و به خودفریبی نیز ادامه دهم. فکر خود درباره دلیلتراشیها را بررسی میکنم، آنها را برای راهنمای خود آشکار میکنم و از آنها رهایی مییابم.